به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا گزینشی المپیک نوجوانان روزهای 17 تا 21 اردیبهشت ماه در شهر چونبوری تایلند برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه:
ساعت 15 تا 15:30: وزن کشی اوزان 42، 46 و 50 کیلوگرم کشتی فرنگی و 85 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد

پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه:
ساعت 10 تا 12- 16 تا 18: مسابقات مقدماتی و رده بندی و فینال اوزان42، 46 و 50 کیلوگرم کشتی فرنگی و 85 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 15 تا 15:30: وزن کشی اوزان 54، 58 و 63 کیلوگرم کشتی فرنگی و 69 و 76 کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه 19 اردیبهشت ماه:
ساعت 10 تا 12- 16 تا 18: مسابقات مقدماتی و رده بندی و فینال اوزان 54، 58 و 63 کیلوگرم کشتی فرنگی و 69 و 76 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 15 تا 15:30: وزن کشی اوزان 69 و 76 کیلوگرم کشتی فرنگی و 54، 58 و 63 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 20 اردیبهشت ماه:
ساعت 10 تا 12- 16 تا 18: مسابقات مقدماتی و رده بندی و فینال اوزان 69 و 76 کیلوگرم کشتی فرنگی و 54، 58 و 63 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 15 تا 15:30: وزن کشی اوزان 85 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی و 42، 46 و 50 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 21 اردیبهشت ماه:
ساعت 10 تا 12- 16 تا 18: مسابقات مقدماتی و رده بندی و فینال اوزان 85 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی و 42، 46 و 50 کیلوگرم کشتی آزاد