به گزارش سرویس ورزشی برنا، متن این نظام نامه به شرح زیر است:

نظام نامه انتخاب داوران برای شرکت در مسابقات داخلی (ملی و بین المللی )و خارجی (اعزام به رقابت های بین المللی)

مقدمه:
بمنظور رعایت اصل عدالت و توزیع متوازن فرصت ها در فعالیت های داوری کشتی کشور ، و با استناد به مفاد بندهای 2- 5 و 5 - 2 از شیوه نامه " چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور " مبنی بر مسئولیت کمیته داوران در باره چگونگی گزینش چیدمان داوران در هر سال در رقابت های داخلی و خارجی و نیز اخذ تأییدیه نماینده رسمی فدراسیون در خصوص تمامی تصمیمات کمیته داوران ، بدینوسیله نظام نامه مربوطه به شرح ذیل ارائه می شود .
الف- شرایط چگونگی انتخاب داوران برای شرکت در رقابت های داخلی (ملی – بین المللی )
1- الف- داوران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های داخلی – ملی کلیه داوران دارای درجات بین المللی می باشند.
تبصره : استفاده از داوران دارای درجه ممتاز ملی جهت شناسایی داوران کاندید اعزام به کلاس استاژ داوری بین المللی صرفاً در رقابت های عمومی کشتی کشور (open) و یا رقابت هایی که از سوی کمیته داوران واجد شرایط تشخیص داده شود مجاز خواهد بود .
2- الف- رقابت های داخلی- ملی عبارت است از: انتخابی های تیم ملی ، قهرمانی های کشور ، رقابت ها باشگاه ها ی کشتی کشور ، و رقابت های عمومی کشتی کشور (open)در تمامی رده های سنی و در دو رشته آزاد و فرنگی .
3- الف- سرپرست فنی ، ژوری و رؤسای تشک در رقابت های داخلی (ملی – بین المللی)از داوران دارای درجه المپیکی و درجه یک بین المللی خواهند بود . مابقی داوران مورد نیاز برای انجام قضاوت در رقابت های داخلی ( ملی – بین المللی ) متناسب با ضوابط داوری رقابت ذیربط، به نسبت مساوی از میان داوران درجه دو و درجه سه بین المللی بر مبنای مقررات مندرج در این نظام نامه انتخاب خواهند شد.
4- الف- گزینش داوران واجد شرایط برای چیدمان داوری در هر رقابت داخلی (ملی – بین المللی)با لحاظ ضوابط خاص داوری در رقابت ذیربط ، برمبنای سوابق داوری (شماره دفترچه)صورت خواهد گرفت .
5- الف- با توجه به نسبت داوران تهرانی و مازندرانی دارای درجه بین المللی به کل داوران بین المللی کشور ، گزینش داوران مذکور باید به گونه ای باشد که بیش از 20 درصد داوران تهرانی و 10 درصد داوران مازندرانی در چیدمان داوری مربوط به هر رقابت را شامل نشود.
تبصره : درصدهای یاد شده به نسبت کل چیدمان داوری برای هر رقابت در صورت اعشار به سمت پایین و بر مبنای عدد صحیح گرد خواهد شد .
6-الف- کمیته داوران موظف است با توجه به شرایط داوری در هر رقابت داخلی (ملی – بین المللی)و امکان عدم حضور برخی از داوران منتخب در چیدمان ذیربط ، در زمان گزینش داوران مذکور ، حداکثر معادل 30 درصد از تعداد داوران چیدمان شده برای هر رقابت طبق ضوابط مندرج در بند 4 از بخش الف بعنوان داوران ذخیره برای آن رقابت در نظر گیرد .
7- الف- در کلیه رقابت های داخلی- بین المللی حداقل یک داور المپیکی از ایران حضور خواهد داشت .
8- الف- فرصت قضاوت برای اعضاء منتخب کمیته داوران ، رئیس و دبیر کمیته داوران در چیدمان داوری رقابت های داخلی (ملی – بین المللی) صرفاً بر مبنای ضوابط مندرج در این نظام نامه همانند سایر داوران امکانپذیر خواهد بود. حضور رئیس کمیته داوران در کلیه رقابت های داخلی - ملی (انتخابی های تیم ملی و قهرمانی های کشور)در رقابت های داخلی – بین المللی در جایگاه مدیریتی خود الزامی است .
9- الف- هر گونه اقدام خارج از ضوابط مندرج در این نظام نامه برای چیدمان داوری در رقابت های داخلی (ملی- بین المللی)،صرفاً بر مبنای نظر فدراسیون کشتی خواهد بود . بدیهی است هر گونه اقدامی در این خصوص در صورتجلسه ذیربط در جلسه کمیته داوران ثبت و جهت اطلاع علاقمندان اعلام عمومی خواهد شد.
ب- رقابت های بین المللی خارج از کشور
1- مبنای اعزام داوران به رقابت های بین المللی خارج از کشور ، با لحاظ ضوابط داوری هر رقابت ، بر اساس سوابق (شماره دفترچه) خواهد بود .
تبصره : هر گونه اقدام خارج از موضوع بند فوق الذکر ، صرفاً بر مبنای نظر فدراسیون کشتی امکانپذیر بوده و رسماً در صورتجلسه ذیربط در جلسه کمیته داوران درج و اعلام عمومی خواهد شد.
ج- شرایط عدم حضور داوران منتخب برای رقابت های داخلی (ملی – بین المللی ) و خارجی :
در صورت عدم حضور داوران منتخب برای رقابت های داخلی (ملی و بین المللی ) و خارجی :
1- ج- در صورت غیبت برای اولین بار در طول یک سال شمسی تذکر مکتوب به داور غایب از طریق هیات کشتی استان ذیربط
2- ج- در صورت غیبت برای دومین بار در طول یک سال شمسی، یک جلسه محرومیت از قضاوت
3- ج- در صورت غیبت برای سومین بار در طول یک سال شمسی، اعلام غیر فعال شدن داور ذیربط خواهد شد.