به گزارش سرویس ورزشی برنا، روز گذشته اخبار کشتی حکایت از آن داشت که 2 فرنگی کار ایرانی به صورت داوطلبانه خواستار ارائه نمونه آزمایش به ماموران وادا بوده اند؛ در حالیکه ماموران یاد شده با تصمیم قبلی برای گرفتن آزمایش از سه فرنگی کار و یک آزادکار، به صورت سر زده در اردوی تیم های ملی کشتی حضور یافته اند.

حمید سوریان و رضا یزدانی 2 نفر از این چهار نفر بوده اند که جواب نمونه آزمایش سوریان منفی در آمد و یزدانی هم در اردو حضور نداشت که آزمایش بدهد؛ اما "ب.ق" و "ا.ع" که از چهره های سرشناس کشتی فرنگی ایران، آسیا و جهان هستند، روز گذشته متوجه شدند جواب آزمایش آنها مثبت بوده و به احتمال زیاد تا 2 سال حق حضور در هیچ مسابقه ای را نخواهند داشت.