به گزارش خبرنگار ورزشی برنا، به پیشنهاد جواد رفوگر رییس انستیتو بین المللی کشتی و دستور عارف ربطی دبیر فدراسیون، برای نخستین بار طرح جالبی برای تنبیه مربیان خاطی در رقابت های داخلی پیاده شد.

در این طرح انستیتو کشتی در مسابقات یک نماینده خواهد داشت که این نماینده غیر از تصویربرداری اختصاصی و مخفی از مربیان در حین مسابقه کلیه دفترچه ها را نیز صبح روز نخست جمع آوری می کنند و در صورتی که مربیان یا مربی خاصی مشکلی بروز ندهد و اتفاق خاصی پیش نیاید، در پایان مسابقات دفترچه ها تحویل مربیان خواهد شد.
حال اگر در حین مسابقه همانند رقابت های قهرمانی در مشهد مربی یا مربیانی با اعتراض و هیاهوی خود نظم مسابقات را بر هم بزنند، نه تنها دفترچه آنها باز پس نخواهد شد، بلکه بنابر تصمیم فدراسیون کشتی احتمال ضبط، جریمه مقطعی و یا باطل شدن دفترچه وجود دارد.