به گزارش سرویس ورزشی برنا، هفته دوم از مرحله دوره ای لیگ جوانه بانوان با برگزاری 18 دیدار در گروه های اول و دوم ادامه پیدا می کند.

گروه اول:
مرحله اول
شوتوکانjska - باشگاه قاسمی
سناتور سمنان - مهر البرز
صفوی شاهرود - هیات کهگیلویه

مرحله دوم
سناتور سمنان - باشگاه قاسمی
صفوی شاهرود - شوتوکانjska
هیات کهگیلویه - مهرالبرز

مرحله سوم
صفوی شاهرود - باشگاه قاسمی
هیات کهگیلویه - سناتور سمنان
مهر البرز - شوتوکانjska

گروه دوم:
مرحله اول
اوج - هیات کاراته یزد
صنعت مس رفسنجان - هیات مرکزی
هیات قزوین - هیات اردبیل

مرحله دوم
صنعت مس رفسنجان - هیات کاراته یزد
هیات قزوین - اوج
هیات اردبیل - هیات مرکزی

مرحله سوم
هیات قزوین - هیات کاراته یزد
هیات اردبیل - صنعت مس رفسنجان
هیات مرکزی - اوج