به گزارش سرویس ورزشی برنا، جلسه کمیته انضباطی روز گذشته دوشنبه در محل فدراسیون با حضور اعضا تشکیل شد و در خصوص مسائل به وجود آمده در مسابقه روز چهارشنبه متین ورامین و شهرداری ارومیه بحث و بررسی شد و بعد از قرائت گزارش ناظر مسابقه و دیدن فیلم بازی رای زیر صادر شد:

نظر به اینکه مطابق گزارش ناظر و شواهد و مدارم متقن برخی تماشاگران منتسب به تیم میتن وارمین با توهین به بازیکنان تیم مقابل فضای سالن مسابقات را تحت تاثیر قرارداده اند و این رفتار مسبوق به سابقه فبلی بوده است. با استناد به بند 40 و 1-40 از ماده ده آیین نامه انضباطی ناظر بر ماده 3-40 آئین نامه مذکور تیم متین ورامین به پرداخهت دویست میلیون ریال جرمه نقدی و یک جلسه برگزاری مسابقه میزبان بدون تماشاکر محکوم گردید.

همجنین پوریا فیاضی بازیکن تیم ارومیه به لحاظ انجام حرکت غیر ورز شی که غیر قابل انتظار بوده است به یک جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقه بعد محکوم شد.