به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال امروز برای بررسی شکایت اغلب مربیان و بازیکنان باشگاه تعاون گنبد مبنی بر دریافت نکردن مطالباتش تشکیل شد.

براساس اعلام نماینده بازیکنان در این نشست، باشگاه تعاون تاکنون هیچ پرداختی به کادر فنی و بازیکنان امضا کننده این شکایت نداشته است و کمیته انضباطی پس از بررسی موضوع رای زیر را صادر کرد:

نظر به انعقاد قرارداد فی مابین بازیکنان مشروحه با باشگاه تعاون گنبد در لیگ برتر سال 93 که به امضای مدیرعامل و تایید فدراسیون والیبال رسیده است و با عنایت به اینکه مطابق موضوع و آئین نامه سازمان لیگ باشگاه مکلف به پرداخت مندرج در قرارداد و تسویه حساب با بازیکنان بوده است و به این تکلیف قانونی عمل نکرده است. بنابر این با استناد به ماده 10 آیین نامه کمیته انضباطی، باشگاه تعاون گنبد ملزم به پرداخت مبالغ قرارداد بازکینان و مربیان و تسویه حساب با آنان است.