به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر سید رضا صالحی امیری در نشست سه شنبه شب خود با روسای فدراسیون های ورزشی، با تاکید بر اینکه مبنای سیاست وزارت ورزش و جوانان بر تعامل و همفکری سازنده با رسانه های کشور است، از روسای فدراسیون ها خواست تا در صورت داشتن پروندههای شکایتی از رسانه ها، آنها را پس بگیرند.