به گزارش سرویس ورزشی برنا، نصرالله سجادی در جلسه هماهنگی برگزاری مجامع فدراسیونهای ورزشی که صبح امروز برگزار شد با تاکید بر قانون مداری اظهار داشت: طبق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی افرادی که به عنوان سرپرست، هدایت هیاتهای ورزشی را برعهده دارند، حق شرکت در رای گیری را ندارند.

وی افزود: به این ترتیب تا پیش از برگزاری انتخابات فدراسیونهای ورزشی ، باید تکلیف هیاتهایی که با سرپرست اداره می شود ، مشخص شود .

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با تا کید بر قانون مداری اظهار داشت: باید روح قانون در برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیونهای ورزشی حاکم شود تا وضع موجود اصلاح گردد.

انتخابات ریاست فدراسیونهای، طبق برنامه از روز شنبه 27 مهرماه با انتخابات فدراسیون شنا آغاز می شود.

هم اکنون 12 فدراسیون با سرپرست اداره می شود که در زمان مقرر، مجامع انتخاباتی شان برگزار خواهد شد.