به گزارش سرویس ورزشی برنا، سید رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در حکمی دکتر امیدوار رضایی را به سمت مشاور خود برگزید.

در حکم رضایی آمده است:

جناب آقای دکتر امیدوار رضایی

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب منصوب می شوید.

انتظار دارم علاوه بر سایر امور محوله با بهره گیری از آراء و نظرات متخصصان و کارشناسان ذیربط در اجرای امر ذیل اهتمام ورزید:

-تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع جوانان و ورزش مشتمل بر اهداف وظایف وزارتخانه ، تقسیم کار ملی و حوزه جوانان و رویکردهای ورزش در زمینه همگانی، قهرمانی، حرفه ای و پرورشی در بین دستگاههای ذیربط و سایر موارد مرتبط 

-تجمیع امور مربوط به سیاستهای اصل 44 و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب ستاد مستقل به منظور کاهش تصدی گری واگذاری اماکن و امور مرتبط به نحوی که مشارکت بخشهای غیر دولتی، هیاتهای ورزشی، تعاونی، باشگاهها، قهرمانان، پیشکسوتان و سایر افراد حقیقی و حقوقی زا شامل گردد.
 
بدیهی است کلیه معاونت ها، مدیران و مشاوران وزارتخانه در اجرای این موارد و سایر امور محوله نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان آرزومندم.