به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر سید نصراله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی بعثت تهران بازدید کردند.

در این بازدید مقرر شد نسبت به بازسازی و محوطه سازی اماکن از طریق اداره کل ورزش و جوانان تهران اقدام لازم صورت گیرد و از تأسیسات و سالن ها و خوابگاه ورزشی مستقر در مجموعه بعثت فدراسیون کبدی، هیات کشتی و هیات های ورزشی تهران با توجه به برنامه ریزی قبلی که با نظر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تنظیم می شود استفاده نمایند که برای این موضوع صورت جلسه تنظیمی اجرایی می شود.