به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز با برگزاری دیدارهایی در بخش انفرادی و ۲ نفره پیگیری شد و در نهایت ۱۶ تنیسور به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند و در بخش ۲ نفره نیز چهره نفرات راه یافته به مرحله یک چهارم مسابقات مشخص شد .

نتایج کامل مسابقات به شرح زیر است:

ویکتور کریوی از رومانی- جوردی مونزو از ونزوئلا ( ۴-۶ و ۳-۶ ویکتور کریوی از رومانی)

لوئیس پرت از سوئیس- الکساندر زوربین از روسیه ( ret ، ۲-۲ و ۳- ۶ لوئیس پرت از سوئیس)

جرومی اینزریلو از فرانسه- پاتریک گریگوریو از رومانی ( ۱-۶ و ۲-۶ اینزریلو از فرانسه)

پاتریک چیورچیلا از رومانی- گارسیا از اسپانیا ( ۲-۶ و ۲-۶ چیورچیلا از رومانی)

میشائیل لاینزر از اتریش – کریستین سوله آ از رومانی ( ۳-۶ و ۱-۶ لاینزر از اتریش)

یونس راچیدی از مراکش- امیر والا معدنچی از ایران( ۴-۶ و ۲-۶ راچیدی از مراکش)

مارک میگل از آلمان- استفان فرانسن از هلند ( ۴-۶ و ۴-۶ میگل از آلمان)

پجا کریستین از صربستان- جسی کالامبای از سوئیس ( ۱-۶ و ۱-۶ کریستین از صربستان)

وسلی خولهوف از هلند – واسیل آنتونسکو از رومانی ( ۵-۷ و ۴-۶ خولهوف از هلند)

کارلوس کاپل از اسپانیا- شایان مهدیزاده از ایران ( ۳-۶ ، ۶-۳ و ۴-۶ مهدیزاده از ایران)

الکساندر ایگوشین از اکراین- الکساندر کوشاکوو از اکراین (۴-۶ و ۴-۶ ایگوشین از اکراین)

تونی اندروویچ از کرواسی- جولین سبائون از ژاپن ( ۱-۶ و ۱-۶ اندروویچ از کرواسی )

الکسنکو از اکراین- ایوان بلازوویچ از کرواسی ( ۲-۶ و ۵-۷ بلازوویچ از کرواسی)

دنیل گلنسی از ایرلند- مارک ورورت از هلند ( ۱-۶ و ۴-۶ گلنسی از ایرلند)

کریستین پلاتس از آلمان- لوکاس زوئیلی از سوئیس ( ۲-۶ و ۵-۷ پلاتس از آلمان)

آرتور وایبرت از فرانسه- بالرت از موناکوRet )، ۲-۲ و ۵-۷ )

نتایج دیدارهای ۲ نفره:

استفان فرانسن – وسلی کولهف از هلند و آنتونیو مایکل الکسیو از سوئیس – ریبویاس از فیلیپین ( ۲-۶ و ۲-۶ استفان فرانسن و وسلی کولهف از هلند)

وادیم الکسنکو – الکساندر کوشاکوو از اکراین و نیزار بلماتی و یونس راچیدی ازمراکش (۲-۱۰ ) ۶-۳ و ۵-۷ نیزار بلماتی و یونس راچیدی ازمراکش)

پاتریک گریگوریو - کریستین سوله آ از رومانی و دنیل گلنسی ازایرلند – لوئیس پرت ازسوئیس (۴) ۷-۶ و ۱-۶ پاتریک گریگوریو و کریستین سوله آ از رومانی)

حامد یزدی – حسام یزدی از ایران و مایکل لاینزر از اتریش – مارک میگل ازآلمان ( ۳-۶ و ۱-۶ مایکل لاینزر از اتریش و مارک میگل ازآلمان)

تونی اندرویچ – ایوان بلازویچ ازکرواسی و الکساندر ایگوشین و الکساندر زوربین از روسیه (ret ، ۲-۶ تونی اندرویچ و ایوان بلازویچ از کرواسی)

امیر والا معدنچی – حمیدرضا نداف ازایران و جرومی اینزریلو – فرانسس آرتور ویبرت ازفرانسه ( ۲-۶ و ۴-۶ جرومی اینزریلو – آرتور وایبرت)

شایان مهدی زاده – امیر وزیری از ایران و پاتریک چیورچیلا و ویکتور کریوی از رومانی(۱-۶ و ۳-۶ پاتریک چیورچیلا و ویکتور کریوی از رومانی)

جسی کالامبای – لوکاس زوئیلی ازسوئیس و جوردی مونزو از ونزوئلا و مارک ورورت از هلند (۴-۱۰ ) (۵) ۷-۶ و ۴-۶ جوردی مونزو از ونزوئلا و مارک ورورت از هلند)

در هفته سوم این رقابت ها علی کاتبی داور نشان نقره کشورمان به عنوان سرداور و امیر حسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سر یزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمد رضا چیتگر، مهدی ملک زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی ها حضور دارند.