به گزارش سرویس ورزشی برنا، احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران در ادامه بازدید از مناطق شهری تهران از منطقه 7 شهرداری تهران بازدید کرد.

رئیس شورای شهر و گروه همراه در ادامه این بازدیدها به فدراسیون ناشنوایان رفتند و در جمع ورزشکاران و قهرمانان ناشنوا حاضر شدند، با آنها گفتگو کردند و پای درد دلشان نشستند و برای حل مشکلات این فدراسیون راهکارهایی را در نظر گرفتند.

ضمناً مقرر شد با همکاری شهرداری منطقه 7 تهران از قهرمانان المپیک و پیونداعضاء که در مسابقات جهانی سال گذشته عنوان کسب نمودند در آینده نزدیک تجلیل شود.