امیرحسین آیت اللهی در خصوص امکانات ورزشی در اختیار این فدراسیون به خبرنگار ورزشی برنا گفت: طی روزهای گذشته گفت‌وگوهایی را انجام داده ایم و در آنها اعلام کرده ایم که امکانات ورزشی در اختیار فدراسیون ها قرار نمی‌گیرد و ما با قانون ماده 88 دچار مشکل هستیم.
 
وی افزود: متاسفانه سوء تفاهماتی بوجود آمده، اما باید اعلام کنم که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مخصوصا آقای ترکاشوند زحمات زیادی را برای استخرهای ایران کشیده و فدراسیون شنا را مورد حمایت خود قرار داده است. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی فعالیت های مثمرثمری را انجام داده و استخرهای خوبی را در اختیار ورزش کشور گذاشته است.

رییس فدراسیون شنا با انتقاد از قانون ماده 88 گفت: مشکل ما با این قانون است. براساس این قانون فدراسیون شنا از دسترسی به اماکن ورزشی محروم می شود؛ چرا که اعلام می کند اماکن مورد بهره برداری پس از مزایده به بخش خصوصی داده شود، اما ابتدا باید فدراسیون های ورزشی از این امکانات استفاده کنند تا ورزش کشور رشد داشته باشد و پس از آن در اختیار بخش های خصوصی قرار داده شود.