کولی شده چشم هات هنگامه ی کوچ
ای دختر کوهپــــــــــایه، ای سبزه بلوچ

در رو شدن قمـــــــــــار مویــت با صبح
دست شب پر ستــــــاره می گردد پوچ

بوی علف چشم تو جـاری است به باد
یا سبزه ی صحرا شده آمــاده ی کوچ؟

تصمیــــم گرفتـــه ای از اینجـــــا بروی
قلبــم شده دیوانـــــه تر از دیُوکُلــــوچ1

وقتی بروی روح من از دوری تـــــــــو
سنگ تو به سر می زند این وحشی قوچ

________________________________________
 1- واژه ای بلوچی-فارسی به معنی «کودک صرعی» یا به اصطلاح محلی «کودک جن زده» که diokolooch تلفظ می شود.