با تو حتی یک دل مغرور عاشق می شود
یک نفر دلخسته بی منظور عاشق می شود

انتهای جاده ای و باز تنها می روی
کاش می دیدی کسی از دور عاشق می شود

می نشینم گوشه ای با ساز ها ور می روم
تا به اسمت می رسم سنتور عاشق می شود

چشم هایم را گرفتی ... لعنتی ... اما ببین
با تو حتی چشم های کور عاشق می شود

قتل رویایی و از شیرینی ات حظ می کنم
آنقدر شیرین که یک زنبور عاشق می شود

شیشه می افتد... کسی محو تماشای تو است
آن طرف تر چشم های شور عاشق می شود