حسی شبیه تو به بالا رفته از اینجا

هفت آسمان دارد بلور اشک میکارد

ای آب ای زیباترین طرح اهورایی

زیبائیت دارد بروی شهر می باردای هستی ام آرامش چشمان زیبایت

دریا به دریا شعرها سرگشته اند امشب

این موجهای خسته از اندیشه ی طوفان

سوی تو و دنیای تو برگشته اند امشبطوفان شو و من را از این زردی رهایم کن

پائیز را از شانه های خسته ام بردار

حالا که این افکار وحشی می وزد از تو

باران شو و بار دگر پا در دلم بگذارمی لرزم و این جای خالی را نمی خواهم

تو رفته ای اما کسی از راه می افتد

وقتی که هرمت ناشکیبا توی شبهایم

چون خوشه پروین از لبان ماه می افتد