سومین گزارش ملی وضعیت محیط زیست ایران با مدل برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه می شود.
به گزارش برنا،معاون سازمان حفاظت محیط زیستدر دیدار با مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه سومین گزارش ملی وضعیت محیط زیست ایران بر اساس مدل برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه می شود، با بیان این خبر گفت:« هدف از تهیه این گزارش برنامه ریزی آینده و بهره گیری در سیاستگذاری های کلان کشور است.»

مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سومین گزارش وضعیت محیط زیست (SoE ) ایران بر اساس شاخص های و تجربیات برنامه محیط زیست سازمان ملل و سایرکشور ها تهیه می شود، تصریح کرد : «تاکنون گزارش وضعیت محیط زیست ایران در سالهای83 و 84 با بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها ، برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه توسعه عمران ملل متحد تهیه شده است .گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران نیز در 1390 تهیه شده است و سایر شهر ها نیز تهیه گزارش وضعیت محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده اند.»
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در دو دهه گذشته اقدام قابل توجه ای برای توسعه پایدار در کشور انجام نشده است، گفت: «هدف از تهیه گزارش ملی وضعیت محیط زیست ، برنامه ریزی آینده و بهره گیری در سیاستگذاری های کلان کشور است.»
همچنین در این دیدار کاوه زاهدی مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد با اشاره به اهداف کشور های مختلف برای تهیه گزارش وضعیت محیط زیست، تصریح کرد: «هدف از تهیه گزارش وضعیت محیط زیست در ایران می بایست مشخص باشد تا بر اساس آن این گزارش تدوین شود.»
وی با بیان اینکه در برخی از کشور ها تولید و مصرف پایدار را بعد از اجلاس ریو +20 هدف تهیه گزارش وضعیت محیط زیست قرار داده اند ، گفت:« قانون ، موضوعات اقتصادی، استفاده در سیاستگذاری های کلان از دیگر موضوعات مورد توجه سایر کشور ها در تهیه گزارش ملی وضعیت محیط زیست بوده است.»
زاهدی خواستار تهیه گزارش دولت توسعه پایدارSDG به همراه گزارش وضعیت محیط زیست ایران (SoE) شد و افزود:« تهیه این گزارش تلفیقی برای بهره گیری در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مطلوب تر است.
گفته می‌شود گزارش وضعیت محیط زیست ایران طبق مدل برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه می شود.در این گزارش وضعیت آب، خاک، هوا و زیستگاه حیات وحش ،فشار ها و نیروهای محرکه‌ای،پیامد های تاثیرات این فشار ها بر مردم و محیط زیست و اقدامات انجام شده بررسی می‌شود و بر اساس این اطلاعات چشم انداز در راستای توسعه پایدار مشخص خواهد شد.