روشهای پایش محیط زیست دریایی در استانها استاندارد می شود.

به گزاری سرویس جوان و جامعه برنا، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری اولین کارگاه آموزشی کنترل و تضمین کیفیت نتایج پایش و اندازه گیری های میدانی دریایی گفت:« روشهای پایش محیط زیست دریایی در استانها استاندارد می شود.»

پروین فرشچی با بیان اینکه به منظور یکسان سازی داده های به دست آمده در کلیه مناطق دریایی که در سیستم اداری به تفکیک استانی است، گفت:« لازم دیده شد تا کارشناسان ضمن آشنایی مختصر با فعالیتها و اقدامات صورت پذیرفته در هر استان نسبت به کالیبراسیون و تفاوتهای موجود بین دستگاه¬های پرتابلی که استفاده می نمایند آشنایی مختصری داشته باشند.»

وی با اشاره به اینکه این دوره در صورت امکان هر فصل و یا حداقل دو بار در سال برگزار می شود، اظهار داشت:«کارشناسان حاضر باید به صورت ثابت در دوره ها حضور داشته باشندو انتقال دانش به همکاران استانی توسط این کارشناسان انجام می شود. »

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه کلیه اقدامات لازم مربوط به پایش محیط زیست دریایی در استانها را از طریق همین کارشناسان پیگیری می شود، گفت:« معاونت دریایی ماهیانه به طور تصادفی از آزمایشگاه های دریایی یکی از استان¬ها بازدید و نسبت به صحت کالیبراسیون دستگاهها مطمئن می شود. لزوم شناسایی و انتخاب آزمایشگاه¬های معتمد دریایی برگزاری مستمر چنین دوره¬هایی باعث افزایش دقت در انتخاب آزمایشگاههای معتمد دریایی می شود. »

فرشچی یاد آور شد: «کلیه اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در زمینه محیط زیست دریایی به طور فصلی به صورت گزارش به معاونت محیط زیست دریایی ارسال می شود.»