واژگونی اتوبوس در محورهای فارس 9 مجروح در بر داشت.

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، یك دستگاه اتوبوس در محور مرودشت به شیراز،از مسیر خود منحرف و در سمت راست جاده واژگون شد. 

9 نفر از مسافران اتوبوس که مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.