به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، شمس الدین شمس با اشاره به تجمع دیروز جمعی از پرستاران در مقابل مجلس گفت: «سئوالی که در این باره وجود دارد، این است که نتیجه این تجمع چه بود؟ اگر بر اساس اطلاعاتی که به بنده رسیده، نتیجه آن برگزاری جلسه ای با کمیسیون بهداشت و درمان بوده است، آیا واقعاً می ارزد که تجمعی از سوی پرستاران شکل بگیرد و نتیجه اش این باشد؟ »

وی افزود: «مگر سازمان نظام پرستاری به عنوان نظام صنفی بارها و بارها جلسات متعدد با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نداشته است؟ ضمن اینکه هر وقت نیز اراده کند این اتفاق می افتد کما اینکه این جلسات همواره برگزار شده و خواهد شد و هر زمان نیز که بخواهیم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این وقت را به ما می دهد.»
 
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد:« اگر یک زمان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس جمهور، وزیر یا هر مسئولی به ما وقت نمی داد و ما تجمع می کردیم و این فرصت را مهیا می کردیم، این تجمع ارزش داشت، ولی وقتی بدون تجمع نیز این نتیجه بدست آمدنی است، برگزاری تجمع جای سئوال دارد. »

وی افزود: «سئوال اینجاست که آیا این تجمع با توجه به زحمتی که برایش کشیده شد، با نتایج و عوایدی که داشت همخوانی داشت و می ارزید؟ البته تمام این صحبت ها مشروط به این است که نتیجه تجمع روز گذشته، برگزاری جلسه ای با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده باشد که با این شرایط باید گفت که از این تجمع چیز خاصی عاید جامعه پرستاری نشده است زیرا سازمان به عنوان تشکلی صنفی، بارها چنین نشست هایی داشته و خواهد داشت.»