مهدی نویدادهم در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: یکی از سیاست های تحول آموزش و پرورش برای ایجاد عدالت آموزشی در کشور، تاسیس مجتمع های روستایی و عشایر است.


وی ادامه داد: پس از انجام کارهای کارشناسی در معاونت های ذیربط، موضوع به شورای عالی ارائه شد.


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم ایجاد عدالت آموزشی در روستاها به تصویب رسید که تدوین آیین نامه اجرایی آن به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار شد.
 
وی تصریح کرد: براساس برنامه درسی، سال های گذشته راهنمای تعلیمات دینی ابتدایی و راهنمایی به تصویب رسید که براساس آن کتاب های درسی بازنویسی شد.


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مبنای تغییر تعلیمات دینی خاطرنشان کرد: مبنای تغییر کتاب تعلیمات دینی در دوره متوسطه فرآیند علمی و کارشناسی مدنظر است.