به گزارش سرویس اجتماعی برنا، شمس الدین شمس با بیان مطلب افزود: بحث استاندارد نیروی انسانی باید یک بار برای همیشه در کشور حل شود. البته صدور مجوز استخدام 23 هزار پرستار دستاورد بزرگ و ارزشمندی است که نباید آن را زیر سوال برد. اما باید استاندارد مشخصی را در زمینه تعداد پرستار به تخت مبنا قرار دهیم.

رئیس شورایعالی نظام پرستاری تأکید کرد: باید استاندارد نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی تعریف و تعیین شود. در غیر این صورت هر سال با تکرار بحث های طولانی کمبود نیرو و نسبت پرستار به بیمار مواجه می شویم.

وی پیشنهاد کرد: می توان با تشکیل کارگروهی متشکل از صاحبنظران پرستاری و مسئولان دولت و مجلس به مبنایی واحد به طور مثال 8/1 کادر پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی دست یابیم تا میانگین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان و تعداد پرستار به تخت به طور متوسط تعیین شود.