محسن مهدوی کارشناس ارشد شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگاراجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب گفت: مشارکت مردمی در عمران و توسعه شهری این امکان را فراهم می کند تا به این پدیده به عنوان یکی از ارکان موثر و اجرای پیشنهادها و برنامه های توسعه شهری توجه خاصی شود.

وی افزود: تجربه در بسیاری موارد نشان داده که هرکجا مدیریت شهری خودخواهانه و بدون مشارکت مردم وارد عمل شده چندان موفق نبوده است.

به گفته این کارشناس شهرسازی اگر مردم به عنوان یک طرف قضیه در پروژه های توسعه شهری قرار بگیرند و مدیران و برنامه ریزان در آن سوی برنامه باشند قطعاً مدیریت شهری در بحث اداره شهر و همچنین اجرای برنامه های خود از جمله نوسازی بافت های فرسوده بسیار موفق تر از شرایط فعلی است.

مهدوی با بیان اینکه برای نوسازی بافت های فرسوده باید از نیروها و منابع خارج از منابع دولتی استفاده کرد توضیح داد: در صورت درگیر کردن سرمایه های مردمی و فرآیند بهبود بافت های فرسوده شهری قطعاً زمان و دوره بهسازی این بافتها کوتاه تر خواهد شد و بنابراین مقابله با بحران هایی همچون زلزله  نیز راحت تر خواهد بود.

وی پیشنهاد داد: استفاده از  نظریات مالکان ساکن در محدوده بافت های فرسوده و مشارکت دادن مرحله به مرحله شهروندان در فرایند تحقق طرح نه تنها موجب افزایش سرعت در اجرای پروژه های می شود بلکه این امر موجب حفظ ارزش های اجتماعی بافت شده و حفظ ساکنان بومی را به دنبال دارد.