به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، رییس سازمان ثبت احوال در تشریح فعالیت های این سازمان اظهار داشت: اصلاح ساختار سازمان ثبت احوال یکی از مهمترین فعالیت این سازمان در طول یک سال گذشته بوده که در حال حاضر مراحل نهایی خود را می گذراند.

ناظمی اردکانی تصریح کرد: تدوین برنامه های راهبردی این سازمان در چارچوب طرح تحرک وزارت کشور و با هدف نوین سازی سازمان در حال اجرا است.

وی با اشاره به این که اصلاح قانون ثبت در راستای نوین سازی سازمان کاری اساسی است، گفت: صدور شناسنامه مکانیزه که در دهه فجر سال گذشته آغاز شد، در حال انجام است که این شناسنامه قابل جعل و مخدوش شدن نیست.

ناظمی اردکانی همچنین درباره کارت هوشمند ملی اظهار داشت: با توجه به پایان اعتبار کارت های ملی به زودی این کارت هوشمند که مطالعات آن انجام و اعتبارات آن تامین شده است همچنین یکی از افتخارات دولت دهم به شمار می رود، جایگزین کارت ملی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به این که مشارکت در طرح تامین آتیه فرزندان ایرانی نیز یکی از بزرگترین پروژه هایی است که با حمایت های ریاست جمهوری آغاز شده است، ادامه داد: ثبت مهاجرت از طریق نرم افزار برای نخستین بار از دیگر اقدامات انجام شده در این سازمان است که این اقدام راهکاری مناسب برای رصد مهاجرت خواهد بود.