بر اساس اصلاحات ماده 4 گردهمایی هایی که با حضور روسا و اعضای هیات نمایندگی دایم یا موقت دولت های خارجی و یا سازمانهای بین المللی در ایران برگزار می شود، مشمول این آیین نامه نبوده و برگزاری آنها نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین جلسات کاری از قبیل مذاکره، میزگرد و دوره های آموزشی نظری و کاربردی بلند مدت و کوتاه مدت که موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی در راستای انجام وظایف قانونی خود با حضور و یا استفاده از اتباع خارجی یا نمایندگان سایر دولتها و یا سازمانهای بین المللی برگزار می کنند، نیز مشمول این آیین نامه نیست.

بر اساس مصوبه دولت گردهمایی هایی که برگزاری آن بار مالی بر بودجه دولت تحمیل نمی کند، نیز مشمول این آیین نامه نیستند و برگزاری آنها نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد.

به گزارش برنا، همچنین بر اساس ماده 5 الحاقی به این آیین نامه، در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم دستگاه های اجرایی نیستند، آیین نامه مربوط به برگزاری گردهمایی های علمی و تحقیقاتی بعد از تصویب هیات امنا و تایید وزیر مربوط ملاک عمل قرار می گیرد.

بر این اساس، شماره ماده 5 آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی به ماده 6 تغییر می یابد.این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 26 فروردین 93 برای اجرا ابلاغ کرده است.