با تصویب دولت و اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (87) قانون بودجه 1390 شرکتهایی که دارایی های خود را ارزیابی مجدد نکرده بودند در صورت ارزیابی مهلت معافیت مالیاتی این شرکتها تا پایان سال 1393 افزایش یافت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیات وزیران که در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب رسید به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 27/9/1390 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 23754/ت50110 ه مورخ 4/3/1390به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در تبصره (2) ماده (2) عبارت "تا پایان سال 1393" جایگزین عبارتهای "تا پایان سال 1391" و " طی سال 1391 " می شود.
2- ماده (3) حذف می گردد.
3- در ماده (8) عبارت "و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده" حذف می شود.
4- متن زیر جایگزین تبصره ماده (8) می شود:
تبصره- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
5- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد:
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390.
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای حاسبه استهلاک دارایی.
تبصره- شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) می باشند.
6- متن زیر به عنوان ماده (13) الحاق می گردد:
ماده 13- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم الاجرا می باشد.

این مصوبه با امضاء معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 13/11/1393 به "وزارت امور اقتصادی و دارایی" ، "وزارت صنعت،معدن و تجارت" و "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" ابلاغ شد.