به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، در آیین رسمی دومین جشن جهانی نوروز و بعد از سخنرانی رییس جمهور تاجیكستان كتاب "نسیمی از بخارا"  که توسط سازمان اكو به چهار زبان ترجمه شده است از سوی محمود احمدی‌نژاد به امامعلی رحمان هدیه شد.

كتاب "نسیمی از بخارا" دربرگیرنده اشعار رودكی است

رودكی، شاعر قرن چهارم، به عنوان پدر شعر فارسی شناخته شده و مقبره آن در سمرقند در تاجیكستان است.