به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح موادى از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب 1362 که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس تبصره (5) این قانون، روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند، شهر شناخته می شوند.

همچنین بر اساس اصلاحاتی که بروی تبصره (1) ماده(6) انجام شده است، حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی شامل؛ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر و مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر تقسیم شده است.

بر اساس تبصره (2) ماده(6)، در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.

همچنین بر اساس ماده(6) این قانون، کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می شود.

در ماده (4) این قانون آمده است: دولت می تواند در صورت تصویب هر مورد نسبت به تامین بار مالی آن در بودجه سنواتی اقدام کند.