به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه به ریاست دكتر محمود احمدی نژاد برگزار شد ،موضوع بازنشستگی اساتید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد با پیشنهاد وزارت علوم و براساس بند 20 قانون برنامه پنجم ، تصمیم گیری در این موضوع به وزارت علوم و حسب مورد به وزارت بهداشت و هئیت امنای مرکزی آن وزارتخانه ها تفویض شود كه براساس چارچوبی مشخص، وزرا و هیئت امنای مرکزی تصمیم گیری كنند تا دانشگاه ها با وحدت رویه وظایف قانونی خود در این زمینه را انجام دهند.

در این جلسه همچنین سرپرستان تعدادی از دانشگاه های تابع وزارت بهداشت و وزارت علوم رای موافق شورا را کسب و به ریاست دانشگاه های تعیین شده منصوب شدند. در وزارت بهداشت: اعرابی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ساکی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،کریمی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، یعقوبی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در وزارت علوم: قربانی به ریاست دانشگاه گلستان ، صدری نسب به ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و افشارچی به ریاست دانشگاه زنجان منصوب شدند .

در ادامه جلسه بر مبنای حکم جدید مقام معظم رهبری که در آن بر 8 بند پیوست حکم قبلی و 7 بند حکم جدید تاکید شده بود، گزارشاتی توسط گروههای مختلف از جمله فرهنگ و تمدن، کرسی های نظریه پردازی و شورای فرهنگ عمومی ارائه شد.