به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در همایش روز جهانی فلسفه که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن سپاسگزاری از خداوند متعال برای توفیق حضور در میان اندیشمندان و فرزانگان اظهارداشت: از خداوند بزرگ می خواهم که از این نشست آثار و نتایج خیر و ارزشمندی را به بشریت عنایت فرماید.

رییس جمهور برگزاری اجلاس روز جهانی فلسفه را فرصتی مغتنم دانست و گفت: جمع عالمان و فرهیختگان که در یک هم اندیشی به دنبال کشف حقایق عالم هستند موجب نزول رحمت الهی است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه قصد دارد از منظر جدیدی در باب موضوع این نشست سخن بگوید، خاطر نشان کرد: روشن است که مهمترین موضوع آفرینش انسان است و مهمترین موضوع انسان نیل به سعادت ابدی و اوج کمال انسانی است و مقدمه لازم درک اساس سعادت و حرکت در مسیر تعالی و کمال موضوع شناخت خالق، انسان و جهان است.

وی افزود: مطالبه شناخت خالق هستی، انسان و جهان، فطری و همگانی است. 

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه انسان از هر پدیده ای که او را می شناسد، بزرگ تر است، خاطر نشان کرد: سایر مخلوقات در مرتبه پایین تری از انسان قرار دارند پس اگر کسی خدا و انسان را بشناسد به طور طبیعی به سایر موجودات اشراف پیدا می کند.

رییس جمهور با عنوان کردن این سوال که راه شناخت خدا کدام است و برای شناخت خدا چه باید کرد؟ تصریح کرد: روشن است که انسان محاط است و به لحاظ عقلی محال است که به محیط احاطه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ذات خداوند برای انسان دست نیافتنی است، گفت: خدا را فقط می توان از تجلی اسماء و صفات او شناخت و تنها صفاتی از خداوند برای انسان قابل شناخت است که تنزل و وجه این جهانی پیدا کند.

رییس جمهور حکمت، علم، قدرت، رفعت، کرامت و عدالت را از صفات خداوند دانست که با تجلی در این عالم برای خداوند قابل دریافت و شناخت هستند و با مطرح کردن این سوال که مجرای تجلی این اسماء و صفات چیست؟ گفت: که آیا جز انسان موجود دیگری که قادر به دریافت و انعکاس دادن این اسماء باشد، وجود دارد.

وی ادامه داد: پاسخ روشن است اگر انسان خلق نمی شد ظرفی برای معرفی و شناخت برتر اسماء الهی وجود نداشت، بنابراین برای شناخت برتر خداوند باید تجلی او در انسان را شناخت.

رییس جمهوربا بیان اینکه انسان ها هر کدام به نسبت برخی از اسماء و صفات خداوند را منعکس می کنند، خاطر نشان کرد: روشن است که بازتاب کامل اسماء الهی با بالاترین و کامل ترین شناخت به دست می آید. حال باید دید که تجلی کامل در کدام انسان وجود دارد.

وی افزود: معلوم است که به دلیل نقص انسان ها جمع ناقص تجلیات نمی تواند یک تجلی کامل باشد. خداوند خود طلب شناخت خودش و اسماء خود را در فطرت انسان قرار داده و از او خواسته که به قله شناخت یعنی شناخت کامل برسد و بدیهی است که خود مجرای مناسبی برای این نیاز فطری انسان قرار داده باشد. بدیهی است که تجلی کامل از طریق انسان کامل است هم او که تجلی کامل اسماء الهی است در ظرف نهایی وجود انسان است.

احمدی نژاد تصریح کرد: انسان کامل تجلی عینی اسماء الهی در بالاترین وجه ممکن است و خداشناسی جز از طریق شناخت انسان کامل ناقص است.

رییس جمهور با اشاره به اینکه به میزانی که انسان با انسان کامل سنخیت پیدا می کند بر هستی مشرف می شود، گفت: انسان کامل در حال حرکت تکاملی پیوسته است و در هر لحظه در شأن و مرتبه بالاتر قرار دارد.

وی افزود: انسان همراه شده با انسان کامل نیز همواره در حال حرکت است و هر لحظه در مرتبه بالاتر و شناخت عمیق تر و گسترده تر قرار می گیرد. پس برای شناخت خدا باید انسان کامل را شناخت.

رییس جمهور شناخت و همراهی و تبعیت از انسان کامل را رمز کمال و شناخت طبیعی دانست و خاطر نشان کرد: برای شناخت انسان نیز تنها راه، شناخت انسان کامل است به عبارت دیگر هرچه انسان به انسان کامل نزدیک شود و با او قرابت پیدا کند، کامل تر می شود.

وی اولین مخلوق و بالاترین مرتبه کمال را در انسان کامل دانست و گفت: دیگر مخلوقات در مراتب پایین تر قرار دارند. به تعبیر دیگر برترین مخلوق واسطه جریان هستی و اسماء الهی در سلسله مراتب مخلوقات است.

احمدی نژاد تاکید کرد: انسان کامل از یک سو در بالاترین مرتبه کمال و نزدیک ترین به مبدا هستی قرار دارد و از سوی دیگر واسطه جریان هستی به مراتب بعدی مخلوقات است. پس اگر جهان از وجود انسان کامل محروم شود، واسطه جریان هستی قطع می شود. وجود انسان کامل لازمه جاری شدن هستی در مراتب وجود است.

وی با تاکید براینکه انسان کامل معیار حرکت انسان در مسیر سعادت و مقصد کمال است، خاطر نشان کرد: تا انسان تحت ولایت انسان کامل قرار نگیرد طعم حقیقت و شیرینی کمال و شکوفایی استعدادهای الهی را نمی چشید.

احمدی نژاد گفت: روشن است که هنوز حقیقت خلیفةاللهی انسان و استعدادهای الهی نهفته در او شکوفا نشده است. انسان در مسیر کمال در ابتدای راه است و هنوز طعم علم حقیقی و حکمت را نچشیده است و باید اتفاقی بیافتد.

وی با اشاره به اینکه پیامبران الهی آمده اند تا این حقیقت را برای انسان آشکار کنند، یادآور شد: امروز که نفس جستجوگر انسان بیش از هر زمان دیگر در تکاپوی دریافت حقیقت است و بی عدالتی ها و تبعیض ها و تجاوزها عرصه را بر بشریت تنگ کرده و راه سعادت را مسدود کرده است، مکتب های گوناگون قادر به عرضه راه نجاتی نبوده اند.

رییس جمهور  تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وجود انسان کامل، ولایت و هدایت او نیازمند هستیم.

وی با اشاره به اینکه انسان باید به حقیقت انسان کامل برسد و او را بیابد و تمام حقیقت خود و راه درست را عرضه کند.

احمدی نژاد با تاکید براینکه انسان کامل باید بیاید و راه وصول به علم و حکمت و حقایق عالم را نشان دهد، تصریح کرد: او باید بیاید و پرده های غفلت را کنار بزند و با عرضه حقایق عطش بی پایان بشر را در وصول به حقیقت فروبنشاند و عدل و قسط را در زمین اقامه کند. او باید تاریکی ها، جهل ها، ظلمت ها و انحرافات را با نور معرفت، عدل و هدایت زائل نماید.

وی افزود: او باید بیاید دست بشریت را بگیرد و از ظلمت های هواپرستی و خرافه و ظلم و بی عدالتی نجات دهد و این وعده الهی است.

احمدی نژاد گفت: با دستیابی بشریت به انسان کامل تمام استعدادهای عالم به فعلیت خواهد رسید و اسماء و صفات الهی به طور کامل در زمین متجلی خواهد شد. آنگاه است که بشریت طعم واقعی وصل به حقایق و عدل و عزت و پاکی و رحمت الهی را خواهد کشید و آن روز دیر نمی شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بیایید در تحقق این وعده الهی و آرزوی شیرین سهم مناسبی داشته باشیم.