به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه خود و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب کرد؛ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی(رئیس شورا)، معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه(نایب رئیس)، یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا(عضو)، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور(عضو)، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه(عضو، دبیر شورا و مسئول دبیرخانه)، ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه(عضو)، فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه(عضو) و دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رئیس شورا(عضو) تشکیل شود.

بر این اساس، شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:

ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان‌های وابسته
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز وزارتخانه‌‌ یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقرراتـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان‌های وابـسته‌ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل شود.
ـ بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه دستگاه و سازمان‌های وابسته در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط
ـ بررسی و تأیید طرح‌های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ و سازمان‌های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، تمامی مصوبات این شورا، پس از تأیید رئیس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
بر این اساس شورا می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام کند.
بر این اساس، کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب رئیس یا بالاترین مقام سازمان یا موسسه(رئیس کمیسیون)، معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا موسسه و یا عناوین مشابه(نایب رئیس)، یکی از معاونان سازمان یا موسسه به انتخاب رئیس کمیسیون(عضو)، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوردر صورت معرفی(عضو)، مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا موسسه و یا عناوین مشابه(عضو، دبیر کمیسیون و مسئول‌ دبیرخانه)،مدیرامور مالی سازمان یا موسسه یا عناوین مشابه(عضو)، نماینده وزارتخانه ذی ربط(عضو)فرمانده بسیج دستگاه(عضو) و یک نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رئیس کمیسیون (عضو) تشکیل می‌شود.
کمیسیون می‌تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
همچنین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی‌ربط
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی و تأیید طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه‌ ذی‌ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی‌ربط
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوباتو اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه‌ ذی‌ربط
بر اساس این مصوبه، تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رئیس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.

همچنین کمیسیون می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام کند.
بر این اساس ، وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل و سازمان‌های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌دهد.