به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، رییس دفتر رییس جمهور در نشست هم اندیشی مركز ملی جهانی شدن با بیان اینكه موضوع جهانی شدن به مفهوم روشنی در دنیا تبدیل شده است، اظهار داشت: در موضوع جهانی شدن ضرورت همكاری برای ایجاد فرصت های بهتر در جهت شكوفایی ظرفیت های بشر مورد نظر است.

رییس مركز ملی جهانی شدن با اشاره به ویژگی كمال گرایی انسان، گفت: كمال به معنای برخورداری انسان از ظرفیت های وجودی خود است و در مسیر كمال هیچ محدودیتی برای بشر وجود ندارد. زیرا او در زمان و مكان احساس گرایش به بودن و ماندگاری می كند. هر گاه جامعه فرصت فكر و اندیشه یافته است به این موضوع توجه و آن را در قالب فلسفی و عرفان عرضه كرده است. امروز در آغاز هزاره سوم بشر به توانایی بیشتر و فرصت های بهتری برای جستجوی این مسائل نیاز دارد.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینكه سیر كمال بشر با یك حقیقت ناب، زیبا و ارزشمند همراه است، خاطر نشان كرد: انسان در طول تاریخ از كوچكی به بزرگی، از تنهایی به جمع و از تفرقه به اجتماع رو آورده است، داستان تاریخ، داستان اجتماع و نزدیكی انسانها است اگر چه بشر زندگی خود را در زمین با تفرق و پراكندگی آغاز كرده است اما این تفرق اصالت نداشته است زیرا انسانها در مسیر كمال به هم نزدیك می شوند.

رحیم مشایی گفت: آنچه كه در جریان زمان نابود و تحقیر می شود فاقد اصالت است زیرا اگر اصیل باشد، ماندگار می ماند اما اگر امروز بشریت در بازگشت به تاریخ به گذشته‌ها توجه كند یعنی به دنبال آن است كه دستاوردهای مشترك خود را بزرگ بشمارد و به میراث بشری احترام بگذارد كه میراث بشر هم از جنس و ماهیت بشر كه الهی است، نشأت می گیرد.

رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشت: گرایش مشترك انسانها به همه اصالت های تاریخی ،بشریت را به هم نزدیك می كند و امروز فرصت داریم با نگاه به گذشته و تحلیل تاریخ در نسل های گذشته فرصت های بهتری را برای فردا طراحی كنیم.

رحیم مشایی جهانی شدن را یك التزام دانست و خاطر نشان كرد: جهانی شدن در زمین یك ضرورت اجتناب ناپذیر است كه از نشستن و گفتگوی صمیمی آغاز و با رسیدن به هویت مشترك و اتحاد عمیق استوار می شود. در هویت مشترك جهانی انسانها به ارتباط عمیق و ارگانیك میان خود پی می برند و آن را منشأ اندیشه ورزی قرارداده و از آن زاویه، منافع، احساسات و عواطف جدیدی را تعریف می كنند.

رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: در زمان حاضر هویت جدیدی برای انسانها در حال شكل گیری است و همگان در جهت شكل گرفتن چنین هویتی در حركت هستند. 

رییس مركز ملی جهانی شدن با بیان اینكه جهانی شدن موجودیت انسان را تثبیت، تضمین و تحكیم می‌كند، گفت: جهانی شدن انسان را به سمت یك زندگی جمعی جهانی پیش می برد و این روند به سرعت در حال وقوع است. اگر در گذشته به نسبت محدودیت در شناخت جهان، انسانها به اندیشه و زندگی جهانی فكر نمی كردند اما در سالیان پیش رو كسب توانایی برای دریافت وسیعی از دنیا این فرصت را برای بشریت پدید آورده كه از هویت جمعی جهانی خود سخن بگویند به طوری كه در صد سال گذشته بشر از یك سطح بالاتری از زندگی خود سخن می گوید و دریافت‌ها و نیازهای نوینی را فراهم كند.

رحیم مشایی با بیان اینكه در آستانه هزاره سوم مفهوم زندگی جمعی جهانی برای اكثریت قاطع انسان‌ها امری قابل فهم است، گفت: اگر موانع از مقابل بشریت برداشته شود اكثریت قاطع انسان‌ها به كسانی كه فهم مشتركی از نظام واحد جهان دارند، خواهند پیوست.

رییس دفتر رییس جمهور خاطر نشان كرد: از منظر ادیان الهی به ویژه از نظر اسلام جهانی شدن یك ضرورت تمام عیار است كه از ابتدا در آفرینش انسان مد نظر قرار گرفته است اگر هویت جهانی انسان شكل نگیرد و فهم انسان از جهان به دست نیاید و زندگی انسان در سطح جهانی محقق نشود معادل آن است كه فلسفه آفرینش تحقق نیافته است.

رحیم مشایی افزود: اگر به نسبت نزدیك شدن انسانها به یكدیگر كه اجتناب ناپذیر است، منطق و فلسفه این نزدیك شدن بدرستی شناخته نشود به جای اتحاد، همبستگی، تعامل و تفاهم كه از لوازم متعالی به هم رسیدن است، تزاحم و تقابل شكل می گیرد. 

وی درباره اظهاراتی مبنی بر كوچك شدن جهان، تصریح كرد: این سخن نادرستی است زیرا جهان بزرگ است و انسان هم بزرگ شده است به طوری كه به تناسب بزرگ شدن انسان، جهان هم بزرگتر می شود. هنگامی كه دامنه فهم انسان بزرگ می شود جهان را كشف می كند در واقع جهان در آستانه نزدیك شدن به انسان‌ها است و همه ظرفیت های بزرگ انسان در سایه هویت جمعی جهانی او اتفاق می افتد. 

رییس دفتر رییس جمهور با انتقاد از مدیریت فعلی جهان، یادآور شد: امروز مدیریت مسلط بر جهان عادلانه عمل نمی‌كند ایران آمادگی دارد از طریق مركز ملی جهانی شدن و در فرآیندی الهی و مقدس این امكان را برای همكاری مشترك جهانی در جهت نیل به اهداف اسلامی به وجود آورد. این مركز فرصتی برای ارتباط با كشورهای دیگر است، دیپلماسی ایران طی سه دهه گذشته فشارهای بسیاری را تحمل كرده است اما امروز برای عرضه كردن اندیشه های خود به جهان فرصت یافته است.