مهدی کوچک زاده در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به ادامه فتنه گری از سوی فتنه گران گفت: تداوم فتنه گری ها به این معناست که فتنه گران پس از رخدادها و وقایع سال گذشته دچار اشتباه محاسباتی نشده اند بلکه با تکرار اشتباهات خود بر هدفشان اصرار می ورزند.

وی با بیان اینکه فتنه گران آگاهانه دست به این اعمال می زنند، اظهار داشت: فتنه گران برای منافع دنیایی و قدرت طلبانه خود حاضرند منافع ملی را زیر پا بگذارند.

عضو کمیسیون امور شوراها در مجلس یادآور شد: اصرار فتنه گران بر مواضع قبلی خود را نمی توان حمل بر غفلت کرد چراکه گاهی نتیجه غفلت با جنایت یکی است.