وزیر امور خارجه انگلیس تا دقایقی دیگر وارد هتل کوبورگ می شود تا با جان کری و فابیوس نشست سه جانبه ای برگزار کند.

به گزارش خبرنگاران اعزامی برنا به وین هاموند تا دقایقی دیگر وارد هتل کوبورگ می شود.هم اکنون عکاسان و خبرنگاران مقابل هتل منتظر ورود هاموند هستند