به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشوری، خلبان حمیدرضا پهلوانی اظهار داشت: در راستای اجرای تكالیف قانونی مندرج در ماده، 17 و 18 قانون هواپیمایی كشوری مبنی بر صدور پروانه بهره برداری هوایی، الغایا توقیف موقت یا محدودكردن اختیارات، شورای عالی هواپیمایی كشوری و سازمان هواپیمایی كشوری به منظور جلوگیری از رقابت مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی، و بادر نظرگرفتن سوابق برخی شركت ها از جمله عدم فعالیت طی سالیان متمادی، در خصوص تعیین تكلیف شركت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ كرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در تیرماه امسال نیز در خصوص 15 شركت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ و پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر و بار8شركت هواپیمایی لغو شد.

وی افزود: برهمین اساس پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر و بار 2 شركت های هواپیمایی غیر فعال دیگر از جمله شركت هواپیمایی بنیاد ( بن ایر) و پاریز نیز لغوشد.