به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت نیرو، میزان انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 187 هزار و 839 گیگاوات ساعت بوده که این میزان در مقایسه با 173 هزار و 682 گیگاوات ساعت انرژی تولیدی زمان مشابه پارسال 15/8 درصد افزایش نشان می دهد.

بنابراین گزارش، از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از 176 هزار و 39 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و هفت هزار و 955 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی و برق آبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال به ترتیب 52/6 و 76/63 درصد افزایش یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی افزون بر 190 هزار و 342 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 52/8 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.