به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزرات نیرو، علیرضا الماسوندی با اعلام این خبر افزود: پاییز امسال با 17 میلی متر بارش باران، شاهد کمترین میزان بارش های 42 ساله اخیر بوده است.

به گفته وی، مهرماه سال جاری با 2.9میلی متر بارش پس از سال آبی 53 - 52 که 2.8میلی متر بارش را ثبت کرده بود، در جایگاه بعدی کم باران ترین مهرماه 42 سال اخیر قرار دارد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه حجم بارش های آبان ماه امسال نیز نزدیک به هشت میلی متر و آذرماه شش میلی متر ثبت شد تصریح کرد: بررسی ماه های آبان و آذر 42 ساله اخیر همچنین نشان می دهد آبان سال 87 - 86 با 3.6 میلی متر و آذرماه سال 78 - 77 با 5.3 میلی متر بارش، کمترین میزان بارندگی ها را به خود اختصاص داده اند.

الماسوندی افزود: بیشترین بارش ها در ماه های مهر، آبان و آذر نیز به ترتیب با 8/21 و 946.9 و 84 میلی‌متر مربوط به سال های آبی 62 - 61، 74 - 73 و 66 - 65 بوده است.

وی گفت: پرباران ترین پاییز 42 سال اخیر نیز با 112.9 میلی متر در سال آبی 66 - 65 اتفاق افتاده است.