رئیس كل سازمان خصوصی سازی از تخصیص سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت در زمان مناسب و پس از طرح آزاد سازی نهایی این سهام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شادا میر علی اشرف پوری حسینی در كنفرانس خبری روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام این خبر، گفت: افرادی كه با مراجعه به شركتهای تعاونی استانی و ثبت نام در این شركتها برگه اطلاعات كه متضمن اطلاعات ایشان و افراد تحت تكفل است را دریافت كرده باشند ، این برگه را حفظ كرده تا در زمان مقتضی و پس از تصویب هیات وزیران و مجلش شورای اسلامی نسبت به دریافت برگه سهام اقدام نمایند.

وی افزود: صدور برگه سهام برای این دسته از مشمولین ، پس ازقانونی شدن آزادسازی سهام توسط دولت و مجلس انجام خواهد شد.

وی در خصوص افرادی كه فاقد برگه ثبت نام برای سهام عدالت هستند نیز گفت: افرادی كه فاقد برگه سهام عدالت هستند چون زمان نهایی برای ثبت نام سپری شده است، باید منتظر باشند تا پس از پایان مرحله كنونی توسط شركتهای تعاونی استانی در این خصوص اطلاع رسانی شود.