معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: امسال 4 مجتمع پتروشیمی وارد مدار تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا عباس شعری مقدم افزود: تکمیل و ساخت طرحهای پتروشیمی به عنوان یک اولویت در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد و در این مسیر، امسال 4 مجتمع پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: مرحله 2 پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لرستان و مجتمعهای پتروشیمی کردستان و مهاباد با برنامه ریزیهای انجام شده، امسال به بهره برداری خواهد رسید.