شرکت ملی صنایع پتروشیمی هرگز شرکتهای خصوصی شده را تنها نخواهد گذاشت و در کنار این شرکتها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امروز صنعت پتروشیمی ایران در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و همکاری میان ارکان این صنعت می تواند دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته باشد.

عباس شعری مقدم با بیان این که اغلب شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده اند، گفت: نهادینه شدن فرهنگ تعامل و همکاری میان شرکت های پتروشیمی رشد و سودآوری را برای مجتمع های پتروشیمی به همراه خواهد داشت.
 
وی تصریح کرد: افرایش همکاریها میان شرکت های پتروشیمی در تمام ابعاد ضروری است و می تواند رقابتها را تبدیل به رفاقت کند که پیامد آن شکوفایی صنعت پتروشیمی ایران خواهد بود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تصریح کرد: نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فرصت مناسبی برای شرکتهای پتروشیمی است تا دستاوردهای خود را ارائه کرده و همکاری خود را سایر با بخشهای صنعت نفت گسترش دهند.