مصرف سوخت مایع کشور در هفته منتهی به جمعه 20 تیر ، با کمی کاهش نسبت به هفته قبل از آن به حدود یک میلیارد و 35 میلیون لیتر رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا نیروگاهها و دیگر بخشهای مصرف کننده سوخت مایع در کشور در هفته منتهی به 20 تیر بیش از 15 میلیون لیتر سوخت کمتر از هفته منتهی به 13 تیر مصرف کرد.

در هفته منتهی به 20 تیر یک میلیارد و 35 میلیون و 300 هزار لیتر سوخت مایع مصرف شده که این میزان در هفته قبل از آن یک میلیارد و 50 میلیون و 400 هزار لیتر بوده است.

در این هفته ، 746 میلیون و 100 هزار لیتر نفتگاز و 258 میلیون و 600 هزار لیتر نفت کوره و 30 میلیون و 600 هزار لیتر نفت سفید در کشور مصرف شده است.

آمارها نشان می دهد که مصرف نفتگاز منتهی به 20 تیر در مقایسه با هفته پیش ( 770 میلیون و 600 هزار لیتر) 24 میلیون و 500 هزار لیتر کاهش یافته است.

برپایه همین آمارها، نفت کوره نیز در بازه زمانی چهاردهم تا بیستم تیر نسبت به هفته قبل از آن (279 میلیون و 800 هزار لیتر) 21,2 میلیون لیتر کاهش داشته است.

کاهش مصرف سوخت مایع و استفاده بیشتر از گازطبیعی از جمله سیاست هایی است که وزارت نفت آن را بعنوان اولویتی مهم در دستور کار خود قرار داده و تمرکز روی پارس جنوبی و وارد مدار شدن برخی از فازهای آن با هدف افزایش تولید گاز، مهر تاییدی بر این مهم است.