به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت صنایع و معادن، "مهدی غضنفری" سرپرست وزارت صنایع و معادن در جمع مدیران این وزارت‌خانه اظهارداشت: برنامه راهبردی با اتكا به مطالعات كارشناسی تهیه شده در تیرماه امسال وارد مرحله عملیاتی می شود.

وی با اشاره براینكه همه دست اندركاران وزارت صنایع و معادن باید جزییات برنامه تدوینی را پذیرفته و مفاد آن را به مرحله اجراء درآورند، افزود: لازم است برش های استانی و ملی برنامه نیز بزودی تهیه شود .

سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح كرد: سطح ملی برنامه راهبردی منعكس كننده انتظارات دولت از صنایع و معادن و یا انتظارات وزارت صنایع ومعادن از دولت و ذینفعان است، در حالیكه برش استانی آن در رابطه با طرح آمایش بوده و به راهبردها و برنامه در سطح استان مرتبط است.

به گفته غضنفری، تا زمانی كه وزارتخانه به شكل كنونی مستقل است، برنامه راهبردی معتبر بوده اما پس از ادغام برنامه باید برای وزارتخانه جدید با تاكید براعتبار بخش صنعت و معدن تجدید نظر شود.

وزیر بازرگانی گفت: حوزه بازرگانی هم برنامه راهبردی مشابهی دارد كه به هنگام تهیه برنامه راهبردی وزارتخانه ادغامی این دو برنامه مهم نیز باید به صورت یكپارچه شوند.