به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته دوم خردادماه و در روزهای 7 تا 13 خرداد به 432 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (442 میلیون و 700 هزار لیتر) 10 میلیون لیتر (2.2 درصد) کاهش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با یک میلیون و 400 هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به 61 میلیون و 800 هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی 7 تا 13 خرداد، مربوط به روز پنج شنبه (12 خرداد) با 74 میلیون و 100 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (8 خرداد) با 56 میلیون و 100 هزار لیتر است. 

افزایش مصرف گازوییل کشور 10 درصد یافت
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز شنبه (7 خرداد) با 96 میلیون و 300 هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (13 خرداد) با 62 میلیون و 300 هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی 7 تا 13 خرداد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 88 میلیون و 100 هزار لیتر، به 617 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (560 میلیون و 300 هزار لیتر)، 56 میلیون و 900 هزار لیتر (حدود 10 درصد) افزایش یافته است.

افزایش مصرف نفت کوره و نفت سفید
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی 7 تا 13 خرداد در کشور با متوسط روزانه 40 میلیون و 500 هزار لیتر، به 283 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (205 میلیون و 600 هزار لیتر)، 78 میلیون و 200 هزار لیتر افزایش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به 39 میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (32 میلیون و 400 هزار لیتر) 6 میلیون و 600 هزار لیتر افزایش یافته است. 

کاهش مصرف بنزین سوپر
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون و 400 هزار لیتر، به 17 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (18 میلیون و 900 هزار لیتر)، 1 میلیون و 600 هزار لیتر کاهش یافته است.