به گزارش سرویس اقتاصدی برنا، این مشترکان در بازه زمانی 5 تا 11 تیرماه امسال، دو میلیارد و 385 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش (دو میلیارد و 512 میلیون مترمکعب) 127 میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

مشترکان بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده نیز در هفته دوم تیر امسال 842 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که از میانگین مصرف روزانه 120 میلیون متر مکعب گاز در بازه زمانی یاد شده حکایت دارد.

این مشترکان در مدت مشابه سال قبل (5 تا 11 تیر) نیز با میانگین بیش از 113 میلیون مترمکعب در روز، مصرف کننده 793 میلیون متر مکعب گاز بوده اند.

بر پایه این گزارش، مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در دوره زمانی یاد شده امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش یافته است.

بنابر آمارهای شرکت ملی گاز ایران، بیشترین حجم مصرف گاز در بازه زمانی 5 تا 11 تیر امسال با 347 میلیون متر مکعب به روزهای هشتم و یازدهم تیر تیر و کمترین مقدار مصرف این حامل انرژی نیز با 337 میلیون متر مکعب به روز یکشنبه (5 تیر) مربوط می شود.

آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد مصرف گاز مشترکان در هفته دوم تیر (منتهی به روز شنبه یازدهم ) در مقایسه با هفته پیش از آن (دو میلیارد و 523 میلیون متر مکعب) 138 میلیون مترمکعب کاهش داشته است.