به گزارش سرویس اقتاصدی برنا، وزارت نیرو اعلام کرد: میزان بارش های کشور از ابتدای مهرماه 89 تاکنون (سال آبی جاری) به 184 میلیمتر رسید که این میزان در مقایسه با دوره درازمدت 42 ساله 24 درصد کمتر است.

همچنین بارش 184 میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

گزارش بارش های کشور همچنین حاکی است: بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته و دوره درازمدت 42 ساله به ترتیب 230 و 242 میلیمتر ثبت شده بود.

همچنین در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ایلام با 34 درصد و بیشترین کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مهدی آباد بهادران یزد با 83 درصد اختصاص داشته است.