به گزارش سرویس اقتصادی برنا، در 4 ماهه نخست امسال مجموع تولید مقاطع طویل فولادی نظیر تیرآهن، میلگرد، كلاف و لوله با تولید یك میلیون و 801 هزار و 675 تن رشد 10درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نمایانگر است.

براساس این گزارش، در 4 ماهه نخست سال 90 مجموع تولید فولاد خام شامل بلیت، بلوم و اسلب بالغ بر4 میلیون و 253 هزارو 285 تن بوده كه رشد 14درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل را گواه است.

در این گزارش اضافه شده است: در 4 ماهه نخست امسال تولید بلیت به حجم 372هزار و 954تن، بلوم بالغ بر یك میلیون و 540هزار و 259تن و اسلب به حجم 2میلیون و 340هزار و 72تن توسط بخشهای تولیدكننده دولتی صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: در 4 ماهه نخست امسال تولید تیرآهن 687 هزار و 26تن، میلگرد به حجم یك میلیون و 92هزار و 694تن، ورق گرم به میزان 2میلیون و 63هزار و 212تن، ورق عریض به میزان 109 هزار و 423تن،كلاف به حجم 9 هزارو816 تن، لوله به میزان 12 هزارو139 تن و سایر محصولات فولادی به میزان15هزارو 997تن تولید شده است.

بر اساس این گزارش، در تیرماه سال 90،مجموع تولید محصولات نهایی فولاد مشتمل بر: ورق گرم، ورق عریض و سایر محصولات نهایی فولاد توسط واحدهای تولید كننده بخش دولتی كشور بالغ بریك میلیون و 25 هزارو 454 تن بوده است.

این گزارش می افزاید: در این مدت مجموع مقاطع طویل فولادی نظیر، تیرآهن، میلگرد،كلاف ولوله با تولید 470هزارو 233تن روبرو بوده است.

همچنین طی تیر ماه سال 90 مجموع تولید فولاد خام شامل، بلیت، بلوم واسلب بالغ بر یك میلیون و 10هزارو 101تن بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: طی تیر ماه امسال تولید بلیت به حجم 82هزارو780تن، بلوم بالغ بر 371هزارو106تن و اسلب به حجم 556 هزارو215تن توسط بخش‌های تولیدكننده دولتی صورت گرفته است.

طی تیر ماه سال 90 تولید تیرآهن 168هزارو237تن، میلگرد به حجم 297هزارو900تن، ورق گرم به میزان 516 هزارو303تن، ورق عریض به میزان 32 هزارو504تن،كلاف به حجم یك هزارو 249تن، لوله به میزان 2 هزارو847 تن و سایر محصولات فولادی به میزان6هزارو 414تن تولید شده است.