به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیئت وزیران در امور اجرایی شامل؛ تادیه دیون و تعهدات وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به آن از محل سهام و اموال دارایی های وزارتخانه یاد شده و شرکت های تابعه و وابسته به آن با منابع حاصل از واگذاری آنها به شرح مندرج در بند(33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال به وزیر نفت و حسب مورد مدیران عامل شرکت های وابسته و تابعه وزارت نفت به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض شود.

بر این اساس، تسویه و تهاتر بدهی دولت به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی از محل واگذاری یا فروش اموال وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به شرح مندرج در بند(36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق مشارکت تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال موضوع جزء (الف) بند(48) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به وزیر نفت و حسب مورد مدیران عامل شرکت های وابسته و تابعه وزارت نفت به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور واگذار می شود.

همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول وزارت نفت و شرکت های وابسته و تابعه آن به شرح مندرج در بند(38) قانون بودجه سال 1390 کل کشور برای مصرف در موارد مندرج در بند یاد شده تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی موضوع جزء(ف) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حدود مندرج در جدول شماره (20) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف 9 میلیارد یورو نیز به به وزیر نفت واگذار می شود.

بر اساس مصوبه دولت، تصمیمات نمایندگان ویژه یاد شده در خصوص موارد بندهای 1 تا 5 در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.