عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: باید برای تحقق ایده های جوانان برنامه ریزی کنیم تا به پیشرفت برسیم.

وی افزود: اگر تقدیر از جوانان در جشنواره ها فقط به جایزه دادن ختم شود این تقدیر نیست بلکه نمایش تقدیر است. تقدیر ایده وقتی است که هر فرد در جامعه بداند ایده اش محترم و قابل ارزش است و به جای این که فقط به جوانان و افراد صاحب ایده جایزه بدهیم باید یرای تحقق ایده های جوانان برنامه ریزی کنیم.

به گزارش سرویس سیاسی برنا، قانعی راد گفت: دانش برای رسیدن به کار و بازار است. اگر بتوانیم صاحبان ایده را با مصرف کنندگان ایده پیوند بدهیم خوب است و باعث پیشرفت یک ایده می شود اما نیاز جوان کار و شغل است و باید امکان اجتماعی فعالیت را برای جوان فراهم کرد.
مدیر گروه علم و جامعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: به جای نخبه گرایی باید کاری کنیم که تحصیل کردن در جامعه ارزش پیدا کند و فضای کاذب برای تولید دانش کم کنیم. مگر این که به صورت سمبلیک هر سال یک دانشمند جوان در حوزه های مختلف معرفی شود که او در مقیاس جهانی و ملی افتخاراتی داشته باشد.
وی با اشاره به سابقه ی خود در زمینه دبیری جشنواره جوان خوارزمی افزود: باید دید از برگزاری جشنواره چه هدفی داریم و آیا در جریان برگزاری جشنواره به هدف دلخواه می رسیم یا نه.

قانعی راد پیشنهاد کرد: پروژه ای برای ارزیابی جشنواره در سال های برگزار شده تعریف شود که دستاوردهای این جشنواره و ارزیابی شرکت کنندگان، برگزیدگان و غیر برگزیدگان با پرسش از آنان در این تحقیق به دست آید و بررسی شود آیا جشنواره به هدفش رسیده است.