حسن شربت دار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در یک سال گذشته سه الویت اساسی در انجمن اولیا و مربیان مدنظر قرار گرفته شده است.

معاون انجمن اولیا و مربیان با اشاره به بازنگری اساس نامه سازمان انجمن اولیا و مربیان افزود: پس از 22سال اساس نامه انجمن اولیا و مربیان مورد بازنگری قرار گرفت که در شورایعالی آموزش و پرورش مراحل تصویب را طی می کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که در جامعه ایجاد شده اساسنامه انجمن اولیا و مربیان نیز تغییر یافته که تعامل هدفمندی را میان اولیا و مربیان دنبال می کند.

شربت دار ارتقای جایگاه ساختاری انجمن اولیا و مربیان در حوزه ستادی و افزایش کارکرد این انجمن را از دیگر فعالیت های آموزش و پرورش ذکر کرد.


معاون انجمن اولیا و مربیان با اشاره به فعالیت بیش از یکصدهزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس کشور تصریح کرد: تمامی مدارسی که بیش از 10نفر جمعیت دارند دارای انجمن اولیا و مربیان هستند که نسبت به قبل از انقلاب رشد 100 در صدی برخوردار است.